реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Поняття і види правових норм

Поняття і види правових норм

Зміст

|Вступ.............................................................|3 |

|................................………. | |

|1. |Поняття норми |4 |

| |права.........................................................| |

| |.………... | |

|2. |Внутрішня структура правової |13 |

| |норми................................………... | |

|3. |Види правових |21 |

| |норм..........................................................| |

| |..……….. | |

|4. |Форми викладу правових норм у статтях нормативно-правових | |

| |актів.........................................................|29 |

| |..............…………………. | |

|Висновки..........................................................|31 |

|............................………. | |

|Список використаної |32 |

|літератури...............................................……….. | |

Вступ

Метою даної роботи є визначення ролі правових норм в суспільному

житті людини і їх класифікація, аналіз їх співвідношення і взаємодії з

іншими соціальними нормами, їх функціонування в умовах різних політичних

режимів, форми викладу їх у статтях нормативно-правових актів. В цьому

дослідженні здійснена спроба порівняння точок зору різних авторів по

вищеперерахованих питаннях. З метою найбільш детального і докладного

висвітлення основних аспектів представленої теми, об’єктивного анализу

проблем, які вона включає, робота розділена на чотири розділи.

1. Поняття норми права

Соціальні норми

На деякому етапі розвитку суспільства виникає потреба впорядкування

існуючих в ньому відносин. Не можна уявити людське суспільство без

регулювання поведінки людей за допомогою визначених зразків, моделей,

масштабів. З них і складаються в результаті багаторазового повторення

норми, на які в подальшому орієнтується суспільство.

Норма [1]- це загальне правило поведінки, що діє неперервно в часі у

відношенні невизначеного кола осіб і безмежної кількості випадків. З

процесом суспільного регулювання поведінки людей пов’язане формування і

розвиток соціальних норм.

Соціальні норми - соціально-вольові, такі, що історично склались чи

ціленапрямлено встановлені масштаби поведінки, які регулюють поведінку

людей в суспільстві[2].

Соціальні норми утворюють єдину систему, і в своїй системі вони

забезпечують всесторонній і глибокий вплив на життя суспільства, на всі

його сфери. Ці норми розраховані на те, щоб направляти поведінку людей в

майбутньому, тобто в наперед незафіксованих випадках. Оскільки соціальні

норми діють в системі, то вони можуть поділятись за різноманітними

факторами. Головним є поділ цих норм за сферами регулюючих відносин. Таким

чином, виділяються: норми-звичаї, норми моралі, норми права і корпоративні

норми.

Норми-звичаї - це природні правила поведінки людей, що історично

склалися і в результаті багаторазового повторення ввійшли в звичку. Звичай

опирається на силу звички і існує в силу наявності фактичних відносин. Тут

права і обов’язки співпадають - це є головною відмінністю його від інших

соціальних норм. В цьому виражається його регулятивна особливість.

Норми моралі - це принципи, в яких виражені: відносини чи погляди на

гуманізм, справедливість, гідність людини і життя. Норми моралі за своїм

походженням не пов’язані з державною владою, вони існують усно і

реалізуються на основі внутрішніх переконань людини, на основі внутрішньої

суспільної думки. В нормах моралі нема вказівки на вид можливої чи

обов’язкової поведінки, оскільки, як я вже відмітив, вони не пов’язані з

державою.

Корпоративні норми - це загальні правила поведінки громадських

організацій. Ці норми, як правило, формалізовані, тобто містяться в

статутах цих громадських організацій.

За регулятивними особливостями близькі до норм права - в них

вимальовуються права і обов’язки членів цих об’єднань. Корпоративні норми

забезпечуються способами, що передбачені даною громадською організацією.

Виділяючи разновиди соціальних норм необхідно вказати на особливе місце

норм права в цій системі. Норми права виступають в якості основних пунктів

зосередження, визначають риси всієї системи і характер взаємовідносин між

її частинами.

Юридичні правові норми

Норма права - це формально визначене правило поведінки (безпосередньо

чи в поєднанні з іншими нормами права), що виходить від держави і надає

учасникам суспільних відносин даного виду суб’єктивні юридичні права і

накладає на них суб’єктивні юридичні обов’язки[3].

Бабаєв В.К.[4] дещо по-іншому дав поняття норм права. На його думку

юридична норма - це загальнообов’язкове веління, виражене у вигляді

державного владного розпорядження і яке регулює суспільні відносини.

А ось Голлунский С.А.[5] вважає, що норма права це не всяке

розпорядження, що має юридичний характер, а тільки таке розпорядження, яке

представляє собою загальне правило, розраховане на багаторазове його

застосування.

Пиголкин А.С.[6] в своїй роботі правову норму визначив, як правило

поведінки, яке є вимогою, велінням, зверненим до суб’єктів права,

узгоджувати свою поведінку з вказівками норми під загрозою невигідних

наслідків при порушенні цих вказівок. В нормі формулюється правило

поведінки, через норму деяка ідея перетворюється в суспільні відносини.

Процес формування і прийняття норми проходить через державу і її органи.

Юридична норма є елементом позитивного права. “Право, як вважає

Бабаев В.К.[7], - складається з нормативних установок (які є елементом

права). Юридична норма це також нормативна установка, але певним чином

оформлена, тобто виражена в законодавстві’’.

Далеко не всі нормативні установки є юридичними нормами. Каркунов

Н.М.[8], розглядаючи право в загальносоціальному змісті і юридичному змісті

запропонував його поділ на природнє і позитивне. Довгий час в радянській

юридичній літературі вважалось, що позитивне право розглядалось, як

«заблуждение умов», що веде до порушення правопорядку[9].

З цієї точки зору правом є лише позитивне право, тобто тільки те, що

виражене в законодавстві[10].

Природнє право - це право, яке належить людині від народження (право

на життя і т.д.). Позитивне право - це та частина соціальних норм, яка

виражена в офіційних документах, що виходять від держави і гарантованих

державою. I позитивне право не відхиляє природнього права, з точки зору

сучасної науки. Спостерігається деякий зв’язок між ними. Як було зазначено

вище, цей зв’язок добре показав Бабаев В.К.

Норма права — це правило поведінки, встановлене чи санкціоноване

державою, елементарна частина права, що відноситься до нього як частина до

цілого (або як одиничне до загального). Було обгрунтовано, що норма права —

це і не форма, і не зміст всього права, а саме його частина. Вона володіє

змістом і формою і в системоутворюючих процесах з іншими нормами складає

зміст права в цілому.

Нормі права, як частині системи в тій чи іншій мірі притаманні

суттєві ознаки, притаманні праву, тому їй можна дати визначення, ідентичне

за своїм значенням визначенню права в цілому.

Норма права — це загальнообов’язкове, встановлене чи санкціоноване і

таке, що захищається державою правило поведінки, що виражає обумовлену

матеріальними умовами життя суспільства волю і інтереси народу, що активно

впливає на суспільні відносини в цілях їх впорядкування.

Будь-яке державно-організоване суспільство не може обійтись без норм

права. Але це одиничний феномен права, тому повне наукове визначення

поняття передбачає з’ясування притаманних нормі права специфічних ознак

(властивостей).

По-перше, норма права представляє собою відхилення від ознак

індивідуалізації і вказує лише на ті характерні риси поведінки, які є

суттєвими, тобто розглядають поведінку як вид суспільних відносин. Ці

ознаки, включені в текст норми, стають правилами поведінки, обов’язковими

до реалізації. Наприклад, в процесі купівлі-продажу суттєвим є не те,

скільки разів «прицінювався» покупець, вибираючи ту чи іншу річ, скільки

часу він на це затратив. Для права важливо встановити ознаки: коли можна

визнати договір купівлі-продажу укладеним, коли право власності на річ

переходить від продавця до покупця. Або інший приклад: у випадку скоєння

вбивства, коли закон особливо чутливий до обставин цього тяжкого злочину,

закон відкидає все індивідуальне, що не має відношення до характеристики

даної дії як такої. Отже, норми права містять вказівки на суттєві признаки

поведінки, властиві кожному з невизначеного числа конкретних індивідуальних

відносин (вчинків), які держава має намір піддати правовому регулюванню.

По-друге, норма права є владним розпорядженням незалежно від того,

який його характер: заборона чи дозвіл. Припис в будь-якому випадку

знаходиться під охороною держави; оскільки віно нею встановлений, то

передбачені і міри примусу в випадках його порушення.

По-третє, норма права являє собою певний метод впливу на відносини,

що врегульовуються. В приведених вище прикладах методи регулювання

виникаючих відносин цілком несхожі, як і самі відносини, бо

використовуються різні способи надання їм визначеності, впорядкованості. В

цей метод включаються: обставини, при яких застосовується норма; коло

учасників, регулюємих цією нормою відносин; взаємні права і обов’язки;

санкції за неконання обов’язків.

По-четверте, норма права — загальнообов’язкове правило поведінки.

Воно має значення не для окремого індивида, а для всіх людей, що входять до

складу даної категорії (суспільства в цілому), як можливих (чи реальних)

учасників конкретного виду суспільних відносин. Норма права звичайно не

вказує персоніфікованих виконавців розпорядження. Iншими словами, вона

розрахована на невизначене коло уповноважених і зобов’язаних осіб. Це

відбувається тому, що норма права як абстрактна модель поведінки передбачає

її неодноразову дію, а відповідно, і «захопити» в поле свого притягання

вона може потенційно кожного члена суспільства.

По-п’яте, абстрактність норми права зовсім не означає невизначеності

її змісту. Як раз навпаки, норма права тому і є такою, що містить достатньо

конкретне правило поведінки. Таким чином, норма права як загальне правило

поведінки регулює вид суспільних відносин, що повторюються, оскільки не

вичерпується одноразовою реалізацією, а охоплює всі можливі індивідуальні

випадки. Тому норма права — загальне і загальнообов’зкове правило

поведінки.

По-шосте, зміст правової норми визначається об’єктивною природою того

виду суспільних відносин, на впорядкування яких вона направлена. Він

формується під впливом соціального досвіду регулювання, рівня загальної і

правової культури, моральних і політичних установок, оріентацій держави і

інших факторів. Головний зміст норми, в основному визначається змістом

відносин, що регулюються.

Норма права — правова реальність навіть в тому випадку, якщо вона ні

разу не застосовувалась для регулювання фактичних відносин. Наприклад, в

недавній історії конституційне право союзної республіки на вільний вихід зі

складу СРСР. Визнання цього права було передумовою для визначення правового

статусу союзної республіки і для державно-політичної практики. Тому можна

зробити висновок, що праву відомі норми, які застосовуються безпосередньо і

опосередковано — через інші норми.

Таким чином, норма права — це загальне правило, яке вбирає в себе все

багатство соціального досвіду суспільства і держави, різноманітність

особливого, індивідуального, окремого.

Права людини є складовою частиною свободи, яка, на думку більшості

- один з найбільш необхідних факторів людської сутності. Однак,

наприклад, право індивіда на життя чи власність іншого індивіда означає

порушення свободи останнього. Отже, норми права виражають об’єктивно

зумовлену міру свободи. Вони виступають в якості рівного масштабу, форми,

міри свободи всіх учасників суспільних відносин. Правові норми таким

чином поєднують в собі надання і одночасно обмеження зовнішньої свободи

осіб в їх взаємних відносинах. Таким чином надавально-зобов’язуючий

характер є одною з характерних рис юридичних норм. Він означає, що в

певних випадках права одного індивіда можуть охоронятись шляхом деякого

обмеження прав другого індивіда (наприклад, прав на життя чи власність

першого). На думку Л.I. Спиридонова, ”право закріплює умови, при яких

індивід в стані задовольнити свої потреби, лише задовольнивши потреби

іншого“. Дана точка зору виглядає, однак, дещо категоричною. Більш

прийнятним виглядає теза про те, що індивід не може задовольнити свої

потреби, не давши можливості, тим самим, іншому задовольняти свої. В

цілому ж, масове недотримання подібних умов може привести до зруйнування

балансу обмінних зв’язків - тієї основи, на якій тримається сучасна

соціальна система, і тому норми, що їх закріплюють - загальнообов’язкові,

що є однією з найбільш характерних властивостей юридичних норм.

Норма права є науковим, об’єктивно обгрунтованим розпорядженням —

моделлю суспільних відносин, що відображає інтереси суспільства в розвитку

даних відносин.

Загальний характер норми права не витікає з її власної природи.

Загальне в праві в кінцевому результаті є відображенням того реального

загального, яке об’єктивно існує в багаточисленних окремих матеріальних

відносинах даного виду, які являються виробничими відносинами.

В сучасних умовах вдосконалення норм права іде двома основними

напрямами: покращення змісту норм, зміцнення їх «істинності»;

впорядкування їх структури і системи в цілому.

Перший шлях характеризується тенденцією до все більш точного

відображення потреб суспільного життя, без чого неможливо забезпечити

зростання ефективності дії норм права як регуляторів суспільних відносин.

Тому вдосконалення утримання стосується всього комплексу норм —

зобов’язуючих, уповноважуючих, забороняючих. Зростає значення

рекомендаційних норм. В рамках кожного різновиду норм виробляються нові,

більш ефективні методи впливу на суспільні відносини за допомогою всіх

елементів правової норми.

Основними умовами, що дозволяють добиватись вдосконалення норм

права, є:

1. Точне відображення в правових приписах закономірностей розвитку

державно-правової надбудови;

2. Відповідність норм права вимогам моралі и правосвідомості;

3. Дотримання вимог системності та інших закономірностей діючої системи

права при прийнятті нових норм;

4. Врахування в процесі нормотворення загальних принципів регулювання і

управління суспільними процесами.

Таким чином, підведемо короткі підсумки:

а) норма права може бути визначена в якості вихідного від держави і

загальобов’язкового правила поведінки, що нею охороняється, яке закріплює

за учасниками суспільних відносин даного виду юридичі права і накладає на

них юридичні обов’язки;

б) правова норма є загальним правилом поведінки, тобто зразком,

еталоном поведінки людей, їх колективів;

в) правова норма — правило абстрактного, узагальненого характеру,

первинний елемент права як системи;

г) правова норма — державно-владне розпорядження;

д) правова норма — явище широке, багатопланове і в той же час

конкретне за змістом.

2. Внутрішня структура правової норми.

Структура норми права є формою її внутрішнього змісту. Норма права

виконає свою роль регулятора суспільних відносин, якщо буде володіти

здатністю реагувати на умови реального життя, в яких вони формуются,

враховувати їх суспільні властивості, в гіршому випадку реалізувати цю

функцію буде просто неможливо, в нормі повинно бути передбачено і

примусове здійснення примусу, інакше вона буде не нормою права, а

побажанням. Тому норма права представляє собою єдність елементів -

приписів, виконуючих всі вказані вище функції.

Глибокий, різностороній вплив на структуру норми права має виділення

правоохоронних правових приписів. Вивчення історії законодавства показує,

що розвиток правових систем неминуче виражається у відокремленні

розпоряджень, що регламентують юридичні санкції. Такого відокремлення

вимагає диференціація мір державно-примусового впливу, необхідність

нормативного закріплення разноманітних фактичних умов -об’єктивних і

суб’єктивних.

Виділення правоохоронних приписів не тільки відображається на

структурі регулятивних норм зі складу яких «виводяться» вказівки на

державно-примусові міри забезпечення, але і тягне за собою формування

самостійних правоохоронних інститутів, а відповідно, впливає на структуру

права більш високих рівнів. Iстотний вплив на структуру права має і

відокремлення загальних правових розпоряджень, в яких закріплюються

правові поняття, принципи, правове положення суб’єктів, загальні умови

здійснення тих чи інших юридичних дій і т. д.

Будучи складовою частиною більш широкої проблеми, питання про

структуру юридичної норми має своє достатньо самостійне значення. Тут (як

і при характеристиці видів юридичних норм) перед нами мікроструктура

права. В ній, на відміну від макроструктури - поділу права на галузі і

інститути (система права) - не так наглядно і рельєфно проглядаються

соціально-політичні особливості правового регулювання. В той же час в

структурі норми і видах норм проявляються ті специфічні функції, які

виконують юридичні норми як первинна ланка структури права, — забезпечення

конкретизованого, детального, точного і визначеного нормативного

регулювання суспільних відносин. А звідси в розглядуваних питаннях

більшого значення набувають юридико-технічний бік, конструктивні моменти

організації змісту норми, тобто те, що відтноситься до догми права.

Структурі норми права властива своя типова схема (модель) зв’язків

утворюючих її елементів. Головне в цій типовій схемі - нормативна побудова

інтелектуально-вольового і юридичного змісту державної волі. Ця нормативна

побудова полягає в тому, що зміст норми не тільки виражаеться за

допомогою таких категорій, як права і обов’язки, але і має характер

загального правила, особливо в одночасно існуючих нормах-приписах і

логічних нормах.

Норма-припис втілює державне веління у вигляді цільного нормативного

положення, присвяченого конкретному питанню правового регулювання. Логічна

ж норма характеризує сутність і зв’язок конкретних розпоряджень, їх

державно-примусові, нормативно-регулюючі якості. Внутрішня будова, зв’язок

елементів, що утворюють структуру норми, відрізняються інваріантністю,

жорсткістю, «незруйнуванням». Причому ці елементи (гіпотеза, диспозиція,

санкція) об’єднані не на умовах ієрархічної залежності, як це характерно в

основному для зв’язку елементів усередині галузей і інститутів права, а на

умовах синтетичної залежності при якій відсутність хоча б одного з

необхідних елементів приводить до руйнування даної цілісіності - юридичної

норми.

З зовнішнього боку (тобто з боку зовнішньої форми) норми-приписи і

логічні норми одержують мовно-логічний, словесно-документальний виклад в

тексті нормативного юридичного акту: його статтях і інших структурних

підрозділах акту.

Головне, що тут необхідно відмітити, це різницю між нормою права і

статтею нормативного акту. Однак співвідношення між нормою і статтею

залежить від того, чи розглядається це співвідношення як таке, що можна

застосувати до логічної норми чи до норми-припису.

Логічна норма, покликана виразити в основному зв’язки між

спеціалізованими нормативними приписами, їх державно-примусові, нормативно-

регулюючі якості, в більшості випадків містяться в декількох статтях

нормативного акту чи навіть в статтях різних нормативних актів.

Норма-припис, як правило, відповідає первинній структурній частині

тексту нормативного акту (статті, пункту, абзацу статті, конкретній фразі

тексту). Дроблення норми-припису, розподіл його змісту між різними

статтями, пунктами статті і т. д. взагалі неможливий. Норма-припис - це

цільне, логічно завершене і формально закріплене державно-владне веління.

За своєю словесно-логічною побудовою вона представляе собою нероздільну

єдність за формулою «якщо-то».

Практика законодавства показує, що виділення частини норми-припису

можливе лише шляхом самостійного її формулювання у вигляді особливого

загального правила (при цьому якість самостійного правила зберігає і

«урізана» норма).

Однак при характеристиці співвідношення норми-припису і статті

важливо відмітити, що повного співпадіння тут також нема. Норма-припис -

це правило, веління, нормативно-владне судження, тоді як стаття

представляє собою лише підрозділ тексту нормативного юридичного акту.

Отже, в даному випадку можна говорити тільки про відповідність норми права

і статті чи іншої частини тексту акту, а не про їх рівність.

Чим вищий рівень спеціалізації права, тим більш спрощуються правові

приписи, кожний з яких стає самостійним нормативним узагальненням,

присвяченим окремій операції в процесі правового регулювання. При цьому

нерідко стаття нормативного акту містить декілька тісно взаємопов’язаних

Страницы: 1, 2


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.